CELEM STOWARZYSZENIA JEST- zrzeszenie osób chorych na SM z terenu powiatu w celu poprawy ich warunków zyciowych, zwiekszenia udzialu w zyciu spolecznym, zawodowym, kulturalnym i sportowym miasta i regionu.

CELE SWOJE STOWARZYSZENIE REALIZUJE PRZEZ :

1. wspóldzialanie z wladzami samorzadowymi oraz organizacjami i instytucjami zajmującymi sie dzialalnoscia na rzecz osób niepelnosprawnych;

2. organizowanie spotkan z lekarzami i prawnikami;

3. pomoc czlonkom Stowarzyszenia w rozwiazywaniu problemów zwiazanych z rehabilitacja, leczeniem i zyciem codziennym;

4. organizowanie wzajemnej pomocy czlonków Stowarzyszenia w celu przeciwdzialania apatii, poczuciu osamotnienia i braku wlasnej wartosci, spowodowanych choroba;

5. organizowanie róznych form wspólnego spedzania czasu poza miejscem zamieszkania i pomoc oraz popieranie róznego rodzaju form aktywnosci twórczej;

6. wyszukiwanie i wskazywanie przedstawicielom wladz i instytucji istniejacych barier architektonicznych i komunikacyjnych, utrudniajacych osoba chorym na SM oraz innym niepelnosprawnym normalne funkcjonowanie, a takze wystepowanie o likwidacje tych barier;

7. prowadzenie dzialalnosci popularyzatorskiej i informacyjnej w srodowisku osób zdrowych na temat choroby i jej przebiegu, w celu wiekszej integracji obu srodowisk;

8. gdy zajdzie potrzeba, organizowanie zbiórek pieniedzy potrzebnych na zakup leków czy rehabilitacje osób, które w wyniku choroby znalazly sie w ciezkiej sytuacji materialnej i nie stac ich na pokrycie tych kosztów z wlasnych srodków;

9. organizowanie poradnictwa dla chorych na SM i ich bliskich, a takze osób z podejrzeniem choroby , zmierzajacego do pomocy w rozwiazywaniu czy ulzeniu problemom, jakie niesie ze soba choroba;

10. organizowanie dla czlonków Stowarzyszenia i ich bliskich imprez kulturalnych i rekreacyjnych oraz pomoc w uzyskaniu skierowan na wczasy, obozy i kolonie;

11. podejmowanie dzialan interwencyjnych w sprawach osób chorych na SM;

12. ulatwianie osoba chorym na SM podejmowanie pracy, takze na wlasny rachunek, podnoszenie kwalifikacji czy przekwalifikowania, a takze podejmowania aktywnosci spolecznej w samorzadzie lokalnym;

13. prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, w tym wydawniczej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.